Konu Anlatımları

TYT Türkçe Fiilde Çatı Konu Anlatımı PDF indir

TYT Türkçe Fiilde Çatı Konu Anlatımı PDF indir

TYT Türkçe Fiilde Çatı Konu Anlatımı PDF indir

Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili
olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir.

Not: Yüklemi isim olan cümlelerde fiil çatısı aranmaz.

Eylemler çatısı bakımından iki grupta incelenir:

A. Nesnesine Göre Fiiller
1. Geçişli Fiil
2. Geçişsiz Fiiller

B. Öznesine Göre Fiiller
1. Etken Fiil
2. Edilgen Fiil
3. Dönüşlü Fiil
4. İşteş Fiil

A. Nesnesine Göre Fiiller

1. Geçişli Fiil
Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere “geçişli eylem” denir. Nesneyi, yükleme
sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularıyla bulduğumuz için, bu sorulara cevap veren eylemler geçişlidir.

örnekler;
✅Ben bu kitabı geçen yaz okumuştum.
✅Askerdeki arkadaşıma mektup yazdım.
Bu cümlelerde “okumuştum” eylemi “bu kitabı” nesnesini, “yazdım” eylemi “mektup” nesnesini aldığından geçişli bir eylemdir.

✅Topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.
✅Babam, pazar sabahları gazete alırdı.
✅Diploma törenine kuzenini de davet etti.
✅Öğretmenimiz derste bize fıkra anlatırdı.

Not: Geçişli eyleme sahip olan cümlelerde kimi zaman nesne bulunmaz. Bu eylemler nesne almasalar da geçişlidir. Önemli olan, o eylemin nesne alabilecek durumda olmasıdır.

✅Öğretmen çok güzel anlattı.
✅Öğretmen konuyu çok güzel anlattı.
Bu cümlede nesne bulunmamasına rağmen, istenirse cümleye nesne getirilebildiği için “anlatmak” eylemi geçişlidir.

2. Geçişsiz Fiil
Nesne alamayan eylemlerdir. Geçişsiz eylemler, “neyi, kimi, ne” sorularına cevap veremez.
Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan herhangi bir nesne getirilemez.

örnekler
✅Onun anlattığı fıkraya hepimiz güldük.
✅Babamla hafta sonları balık tutmaya gideriz.
Bu cümlelerde yüklem olan “güldük” ve “gideriz” eylemleri nesne alamadığı için, geçişsiz bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, nesne alamadıkları için geçişsizdir.

✅Dün gece televizyondaki film çok geç başladı.
✅Küçük kardeşim bugün erkenden uyandı.
✅Geleceğe her zaman umutla baktık.
✅Okul sonrası annesine ev işlerinde yardım ediyordu.
Not: Nesneyi bulmak için yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularına “onu” sözcüğünü ortak bir cevap olarak verebiliriz. Cümleyi “onu” sözcüğü ile birlikte okuyarak cümledeki eylemin geçişli olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.

♦Sabahtan beri burada (onu) bekliyorum.
♦Balonu uçan çocuk bir süre (onu) ağladı.
Bu cümlelerde nesne yoktur. Cümlelere “onu” sözcüğünü getirdiğimizde “beklemek”
eyleminin geçişli, “ağlamak” eyleminin geçişsiz olduğunu görürüz.
Not: Geçişsiz iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak geçişli hale gelen eylemlere
oldurgan eylem denir.

örnekler
✅Komik hareketleriyle hepimizi güldürdü.
Daha önce kullandığımız geçişsiz “gülmek” eylemine “-dür” eki getirilerek geçişli
“güldürmek” eylemi elde edilmiştir. Aşağıdaki örneklerde geçişli ve geçişsiz eylemler bir
arada verilmiştir.

Geçişsiz Eylem Oldurgan Eylem
♦dolmak dol – dur – mak
♦ağlamak ağla -t – mak
♦düşmek düş – ür – mek
Not: Geçişli iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak tekrar geçişli yapılan eylemlere
ettirgen eylem denir. Bu fiillerde işi, bir başkasına yaptırma anlamı vardır. Buna dair örnekler;
✅Yaşlı kadın askerdeki oğluna mektup yazdırdı.
Daha önce kullandığımız geçişli “yazmak” eylemine “-dır” eki getirilerek yine geçişli
“yazdırmak” eylemi elde edilmiştir. Aşağıda, geçişliyken “-r, -t, -tır” eklerinden biriyle
geçişlilik derecesi artırılıp ettirgen yapılmış eylemler verilmiştir.

Geçişli Eylem Ettirgen Eylem
♦açmak aç – tır – mak

♦Okudu oku -t -tu

♦duymak duy – ur – mak

B. Öznesine Göre Fiiller
Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır.

1. Etken Fiil
Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere “etken eylem”,
özneye de “gerçek özne” denir.

✅Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.
Bu cümlede “dövmek” eylemi etkendir; çünkü “dövme” işini doğrudan özne (çocuk)
gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili özneler tarafından doğrudan yapıldığı için etken çatılıdır.
✅Babam, evimize yeni mobilyalar almış.
✅Bulutlar, ağır ağır geçti üzerimizden.
✅Dün gece aniden kar yağdı.
✅İhtiyar, deniz kenarında gemileri seyrediyordu.
✅Kuşlar, gün batmadan yuvalarına dönüyordu.
✅Ünlü şair, daha çok, aşk şiirleri yazıyormuş.
✅Öğretmenimiz, derste güzel şiirler okurdu.
Not: Cümlede, gizli özne, yüklemde bildirilen işi doğrudan kendisi yaptığından aynı zamanda
gerçek öznedir.

♦Ödevlerini bir an önce yapmalısın. (sen)
Bu cümlenin yüklemi, gizli özne olan “sen sözcüğüdür. Eylem özne tarafından yapıldığı için, “yapmak” eylemi etkendir.

2. Edilgen Fiil
Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz; başkasının yaptığı işten etkilenir. Edilgen eylem, “-n” ve “-l” ekiyle türetilir ve cümleye “başkası tarafından yapılma” anlamı katar.

Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlede özne “sözde özne” olarak adlandırılır.

örnekler;
✅Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü.
Bu cümlede yükleme “Dövülen kim?” sorusunu sorarsak öznenin “küçük kardeş” olduğunu
görürüz. Ancak “-I” ekini alan “dövüldü” eylemi, özne tarafından değil, başkası tarafından
yapılmıştır. Yani burada özne, işi yapan öğe değil; başkasının yaptığı işten etkilenen öğe
durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil, “sözde özne” vardır.

Aşağıdaki cümleleri incelediğimizde, eylemlerin başkaları tarafından yapıldığını, dolayısıyla
bu eylemlerin edilgen çatılı olduğunu görüyoruz.
♦Sınıfımıza yeni bir başkan seçildi.
♦ yeni bilgisayarlar alınmış.
♦Bayram öncesi caddeler güzelce temizlendi.
♦Kasabamıza yeni parklar yapılacak.
♦Sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi.
♦Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği söylendi.
♦Bu yazarımızın yapıtları dili yalın olduğu için çok okunur.
♦Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi.

Not: Edilgen çatılı cümlelerde işi yapan, cümle içinde geçse bile eylem yine “edilgen”dir.
✅Suçlu, polis tarafından Bursa’da yakalandı.
Bu cümlede, “yakalanma” işinin “polis tarafından” yapıldığı görülüyor. Ancak yükleme
sorulan “Yakalanan kim?” sorusuyla,”suçlu” sözcüğünün özne olduğunu görürüz. Dolayısıyla “yakalandı” eylemi, “-n” ekini alıp “başkası tarafından yapılma” anlamı taşıdığı için edilgen bir eylemdir.

3. Dönüşlü Fiil
Özne, yüklemde belirtilen eylemi hem yapıyor hem de yaptığı bu eylemden etkileniyorsa bu
tür eylemlere “dönüşlü eylem” denir. Dönüşlü eylemler de edilgen fiiller gibi “-I” ve “-n”
ekiyle türetilir. Dönüşlü eylemin yüklem olduğu cümlede “kendi kendine yapma” anlamı
vardır. Dönüşlü fiillerde özne gerçek öznedir.

✅Çocuk, yaptığı hata nedeniyle dövündü.
Bu cümlede öznenin (çocuk) “dövünme” işini kendisinin yaptığını ve bu işten yine kendisinin
etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlenin yüklemi dönüşlü bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde, öznelerin, yüklemde bildirilen işi “kendi kendilerine yaptıklarını ve yaptıkları işten yine kendilerinin etkilendiklerini” görüyoruz.

✅Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim.
✅Babam, uzun yıllar çalıştığı işyerinden ayrıldı.
✅Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı.
✅Prova saati yaklaşınca elbiselerini giyindi.
✅Dedesi her zaman madalyasıyla övünürdü.

Not: Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen çatılı eylemlerin öznesi sözde öznedir, yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Dönüşlü fiillerin öznesi ise gerçek öznedir, yani eylemi gerçekleştiren öznenin kendisidir.

✅Onu aramadığım için bana kırılmış.
Bu cümlede “kırılma” eylemini öznenin kendisi yapmış, yaptığı işten de kendisi etkilenmiştir.
Yani yüklem dönüşlü bir eylemdir.
✅Öğrenciler bahçedeyken sınıfın camı kırılmış.
Bu cümlede bildirilen “kırılma” eylemini öznenin kendisi değil, bir başkası yapmıştır.
Dolayısıyla eylem edilgen çatılıdır.

4. İşteş Fiil
Yapılması için birden fazla öznenin gerektiği eylemlerdir, işteş çatılı eylemler “-ş” ekini alır.
Bazı fiiller ise kök olarak “-ş” ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.

✅Çocuk, arkadaşıyla yok yere dövüştü.
Bu cümlede “dövüştü” eylemi, “-ş” ekini aldığı ve birden fazla kişi tarafından yapılmayı
gerektirdiği için işteş bir eylemdir, işteş eylemlerde özne tekil bile olsa yüklemde bildirilen iş, birden fazla kişiyi gerektirir.
İşteş eylemler, öznelerin işi yapma durumuna göre ikiye ayrılır:

a. Karşılıklı İşteş Fiil:
Özneleri bir işi karşılıklı olarak yapan işteş eylemlerdir.
✅Ünlü yazarla geçen yıl bir kitap fuarında tanıştık.
Bu cümlede iki kişinin karşılıklı olarak birbirini tanıması anlatıldığı için “tanışmak” eylemi
karşılıklı işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, karşılıklı işteş eylemlerdir.

✅Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartıştık.
✅Onunla en son geçen ay görüşmüştüm.
✅Yurtdışındaki arkadaşımla birkaç yıl mektuplaştık.
✅Yıllar sonra gördüğüm arkadaşımla hasretle kucaklaştık.
✅Kazandığımız parayı akşamüstü paylaştık.

Not: Bazı eylemlerde “-ş” eki kalıplaştığı için sözcükten ayrılmaz. Gerçekleştirilmesi için
birden fazla kişi gerektiren yani anlamca işteşlik taşıyan bu eylemler de işteş eylemdir.
İki dargın arkadaş bu bayramda barıştı.
Gençliğinde okul takımında güreşirmiş.

b. Birlikte İşteş Fiil:
Aynı işi hep birlikte yapma anlamı taşıyan işteş eylemlerdir.
✅Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü.
Bu cümlede, eylem, bir işi karşılıklı olarak yapma değil; hep birlikte yapma anlamı taşıdığı için “gülüşmek” eylemi birlikte işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, birlikte işteş eylemdir.

✅Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı.
✅Yırtıcı kuşlar köyümüzün üzerinde uçuşuyordu.
✅Çocuklar heyecanla denize koşuştular.
✅Hepimiz küçücük bir odaya doluştuk.
✅Yolcular havalimanında bekleşiyordu.
✅Herkes yeni arabanın başına üşüştü.

Not: Bazı eylemler, aldığı ek nedeniyle işteş gibi gözükse de tek başına yapılabildiğinden
işteş değildir. Cümlede özne birden çok bile olsa, iş bir kişi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa o eylem işteş değildir.

✅Yolcular trene zor yetişti.
Bu cümlede “yetişmek” eylemi, birden fazla özne almasına rağmen işteş değildir. Çünkü bu
eylemde bildirilen iş, bir kişi tarafından da yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerde eylemler, bir kişi tarafından da yapılabildiği için işteş çatılı değildir.
✅Yorucu bir günün sonunda dağa ulaştık.
✅Otobüsten iner inmez kalabalığa karıştı.
✅Aylarca bu sınav için çalıştı.
✅Uzun süre geçmesine rağmen buraya alışamadı.

TYT Türkçe Fiilde Çatı Konu Anlatımı PDF indir FİİLDE ÇATI PDF

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

basla
bitir
Başa dön tuşu